Disclaimer PRIVACY STATEMENT NL

International Lashing Service b.v. (ILS) verwerkt van de bezoekers van deze website géén  persoonsgegevens en gebruikt géén cookies. Maar omdat ILS het van groot belang vindt dat goed wordt om gegaan met de privacy van personen en verantwoordelijk is voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, wordt in deze disclaimer aangegeven op welke manier wij dit doen.

International Lashing Service b.v. (verder ‘ILS’) is gespecialiseerd in het uitvoeren van het vastzetten en losmaken van lading en containers aan boord van schepen en aan de wal en verricht tevens stuwadoorsactiviteiten. Bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten verwerkt ILS persoonsgegevens van haar personeel, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Het beleid van ILS is erop gericht zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan en de privacy van betrokkenen te waarborgen. De wettelijke kaders die hierbij in acht worden genomen zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, (EU) 679/2016) en de Meldplicht datalekken. Om te voldoen aan de eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens worden door ILS bij het verwerken van persoonsgegevens de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Transparantie: betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te (laten) corrigeren en/of te (laten) verwijderen, mits dit de mogelijkheid op een juiste dienstverlening niet beperkt;

Rechtmatigheid en behoorlijkheid: Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke- en zorgvuldige wijze verwerkt en gedocumenteerd;

Grondslag en doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt;

Dataminimalisatie: Slechts die persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt;

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk is;

Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld  voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld door personen met een geheimhoudingsplicht. Er zijn passende en voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen;

Delen met derden: Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden (zoals collega-bedrijven, inleenbedrijven, klanten, dienstverleners, verzekeraars en opleidingsinstituten) zijn goede afspraken gemaakt met desbetreffende partijen over het behoud van vertrouwelijkheid door middel van verwerkersovereenkomsten;

Incidenten: In het geval van een beveiligingsincident met verlies of onrechtmatig gebruik van gevoelige persoonsgegevens tot gevolg worden betrokkenen geïnformeerd, het incident geregistreerd en wordt melding gedaan conform de Meldplicht datalekken;

De uitvoering van dit Privacy Statement is vastgelegd in de ‘Beleidsverklaring Bescherming Persoonsgegevens’ en als interne procedure in het Kwaliteitshandboek van ILS. International Lashing Service b.v. is verantwoordelijk voor het effectief communiceren, implementeren, beheren en houden van toezicht op een juiste toepassing en naleving van dit beleid en procedures.                              

***